Nazivi

Kriteriji za izvolitev v nazive

Skupščina združenja ZDTS je 13. marca 2012 na predlog strokovnega sveta sprejela Pravilnik o podeljevanju nazivov, na podlagi katerega članom združenja, ki izpolnjujejo zahtevane kriterije, podeli naziv (npr. zakonski in družinski terapevt, supervizor), ki je bil dopolnjen 28. marca 2015.

Z izvolitvijo v naziv združenje posameznemu članu prizna in potrdi, da poleg osnovne izobrazbe izpolnjuje tudi dodatne kriterije strokovnosti, ki so opredeljeni v Pravilniku o pridobitvi naziv terapevt ZDT.

Postopek volitev v nazive

Izvolitev v nazive poteka v okviru rednih in izrednih sej strokovnega sveta združenja. Člani sveta se o izvolitvi odločajo na podlagi predložene dokumentacije kandidata. Slovesna razglasitev in podelitev nazivov je javna in v okviru pomembnih prireditev združenja. Vsakih 7 let je treba naziv podaljšati.

Združenje vsako leto na podlagi prejetih obvestil terapevtskih centrov pripravi seznam stažirnih mest. Stažiranje se lahko opravlja pod pogoji, opisanimi v Pravilniku o stažiranju. Ob začetku stažiranja člani izpolnijo vlogo za pridobitev naziva terapevt stažist ZDT in jo pošljejo združenju. Po izpolnitvi vseh pogojev, opredeljenih v Pravilniku o podeljevanju nazivov terapevt ZDT,  člani izpolnijo vlogo za naziv terapevt ZDT, mentorji pa združenju pošljejo poročilo o mentorstvu.

Člani lahko opravljajo staž v ustanovah, ki izpolnjujejo kriterije za ustanovo za stažiranje, ali pod vodstvom mentorja.

Potrdilo o nazivu terapevt stažist dobi član združenja, ki je po opravljenem izobraževanju začel s terapevtskim delom v okviru določenega terapevtskega centra ali v samostojni terapevtski praksi ob podpori mentorja. Potrdilo o mentorstvu, superviziji in vlogo za pridobitev naziva terapevt stažist pošlje strokovnemu svetu, ki mu bo podelil naziv terapevt stažist.

Mentor je lahko tisti član združenja, ki ima naziv zakonski in družinski terapevt, se z mentorstvom strinja in, ki ga je za mentorstvo potrdil strokovni svet ZZDTS.

Naloge mentorja so:

  • pregled primernosti terapevtskega prostora,
  • spremljanje načina dela na centru (časovna struktura terapij),
  • pregled urejenosti dokumentacije,
  • pregled skladnosti delovanja stažista po etičnem kodeksu in zakonskih določilih,
  • kontaktiranje supervizorja in preverjanje, ali supervizija poteka na primeren način,
  • pregled primernosti zapiskov terapij in supervizij,
  • pregled skladnosti izvajanja osnov terapevtskega dela z relacijskim družinskim modelom.

Član, ki želi pridobiti naziv terapevt – stažist ZDT in bo opravljal staž pod mentorstvom, najprej izbere možnega mentorja in pri njem preveri, če se z mentorstvom strinja.

Nato stažist na strokovni svet naslovi prošnjo za potrditev mentorstva, v kateri navede, kdo je predlagani mentor, v okviru katere ustanove bo opravljal stažiranje, v katerih prostorih bo izvajal terapije in kdo je njegov izbrani supervizor.

Mentorstvo postane veljavno, ko mentorja potrdi strokovni svet in ko mentor ter kandidat skleneta podpišeta pogodbo o mentorstvu.

Ob zaključku staža mentor pripravi poročilo o mentorstvu, ki je priloga vlogi za pridobitev naziva terapevt ZDT.

Supervizor je lahko terapevt, ki je pridobil naziv supervizor ZDT po Pravilniku o podeljevanju nazivov.