Organi in delovna telesa

Organi in delovna telesa Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije so:

 • skupščina
 • izvršilni odbor
 • strokovni svet
 • nadzorni odbor
 • častno razsodišče

SKUPŠČINA je najvišji organ združenja in jo sestavljajo vsi člani.

IZVRŠILNI ODBOR je operativno-tehnični in izvršni organ združenja in je za svoje delo odgovoren skupščini. Sestavlja ga najmanj 11 in največ 19 članov.

Izvršilni odbor vodi in usmerja delovanje združenja v obdobju med dvema skupščinama, tako da načrtuje, pripravlja predloge in izvaja letni program dela v skladu s sklepi skupščine ter usmeritvami strokovnega sveta. Predlaga tudi letni finančni načrt, višino članarine, razpisuje volitve v organe združenja in po potrebi ustanavlja komisije ter delovne skupine. Združenje ima predsednika, generalnega sekretarja in blagajnika. Vsi so člani izvršilnega odbora.

PREDSEDNIK združenja je hkrati tudi predsednik izvršilnega odbora. Predstavlja in zastopa združenje navzven, predseduje izvršilnemu odboru ter odgovarja za zakonitost dela združenja.

GENERALNI SEKRETAR je operativni vodja združenja. Vodi in spremlja izvajanje nalog, skrbi za organizacijo dogodkov, nudi administrativno-tehnično pomoč, vodi evidence, nadzira in izvaja varstvo osebnih in drugih podatkov.

BLAGAJNIK je zadolžen za vodenje finančnega poslovanja in pridobivanje finančnih sredstev. Deluje v soglasju z izvršilnim odborom.

STROKOVNI SVET je strokovni in posvetovalni organ. Sprejema pomembne strokovne odločitve s področja zakonske in družinske terapije ter skrbi za zaščito in nadzor zakonske in družinske terapije kot znanosti in stroke. Strokovni svet ima vsaj štiri člane.

NADZORNI ODBOR spremlja delo izvršilnega odbora in drugih organov združenja ter opravlja nadzor nad njegovim finančno-materialnim poslovanjem. Nadzorni odbor je pritožbeni organ v zadevah, ki se nanašajo na sprejete sklepe izvršilnega odbora, in je za svoje delo odgovoren skupščini. Nadzorni odbor ima tri člane.

ČASTNO RAZSODIŠČE je prvostopenjski organ, ki obravnava kršitve Statuta, Etičnega kodeksa in drugih aktov združenja. Ima tri člane in najmanj tri namestnike.

 

Organi in delovna telesa združenja po mandatih

Izvršilni odbor:

Romana Seljak, Alja Stvarnik, Karolina Rebernik, Sara Jerebic, Barbara Holcman Vicozi, Alenka Žavbi, Taja Šinkovec.

Strokovni svet:

 • Predsednica: Barbara Kreš (strokovni.svet@zdt.si), Boštjan Čampa, Lucija Hrovat, Mateja Bedenk Košir, Rachel Novšak.

Nadzorni odbor:

 • Peter Metlikovič, Janez Logar, Damijan Ganc.

Častno razsodišče:

Nadomestne članice: Klaudija Ferčak, Kornelija Ferčak, Marija Remškar.

Izvršilni odbor:

Romana Seljak, Sabina Jurič Šenk, Taja Šinkovec, Sara Jerebic, Vid Lutman, Mišela Mavrič, Robert Mlakar, Barbara Holcman, Pavlina Finžgar, Drago Švajger, Alenka Žavbi.

Strokovni svet:

 • Predsednica: Barbara Kreš (strokovni.svet@zdt.si), Nada Trtnik, Lucija Hrovat, Mateja Katona, Nataša Rijavec Klobučar.

Nadzorni odbor:

 • Peter Metlikovič, Boštjan Čampa, Miha Rutar.

Častno razsodišče:

Nadomestne članice: Klaudija Ferčak, Kornelija Ferčak, Janja Frelih Gorjanc.

Izvršilni odbor:

 • predsednica: Lucija Hrovat
 • generalna sekretarka: Mateja Katona
 • blagajničarka: Teja Bandel Castro, Zarja Klun

Lidija Bašar Jančar, Romana Čolić, Jasmina Debelak, Sara Jerebic, Sabina Jurič Šenk, Nina Koštomaj, Romana Seljak, Tjaša Stepišnik Perdih, Taja Šinkovec, Kristina Šumak, Staš Žnidar, Drago Švajger, Zarja Klun.

Strokovni svet:

 • predsednica: Barbara Kreš, Christian Gostečnik, Mateja Cvetek, Tanja Pate, Tanja Repič Slavič, Barbara Simonič, Tjaša Stepišnik Perdih.

Nadzorni odbor:

 • predsednik: Peter Metlikovič, Boštjan Čampa, Miha Rutar.

Častno razsodišče:

 • predsednica: Tina Rahne Mandelj, Matej Torkar, Andreja Vukmir.

Nadomestne članice: Klaudija Ferenčak, Kornelija Ferenčak, Janja Frelih Gorjanc, Alja Stvarnik.

Izvršilni odbor:

 • predsednica: Lucija Hrovat
 • generalna sekretarka: Katja Žugman
 • blagajničarka: Teja Bandel

Lidija Bašar Jančar, Mateja Cvetek, Romana Čolić, Katja Dular, Sabina Jurič Šenk, Nataša Rijavec Klobučar, Barbara Kreš, Romana Seljak, Tjaša Stepišnik Perdih, Anamarija Toth Pope.

Strokovni svet:

 • predsednica: Mateja Cvetek

Christian Gostečnik, Tanja Repič Slavič, Sara Jerebic, Robert Cvetek.

Nadzorni svet:

 • predsednik: Peter Metlikovič

Boštjan Čampa, Miha Rutar.

Častno razsodišče:

 • predsednik: Ivan Platiša

Marja Avberšek, Nataša Rus.

Nadomestni člani: Tina Rahne Mandelj, Matej Torkar, Janja Frelih Gorjanc, Mateja Vrhunc Tomazin.

Izvršilni odbor:

 • predsednik: Ivan Platiša
 • generalna sekretarka: Lucija Smerdel
 • blagajničarka: Marja Avberšek

Tanja Bučar, Robert Cvetek, Boštjan Čampa, Damijan Ganc, Sabina Jurič, Peter Metlikovič, Romana Seljak, Nataša Rus, Miha Rutar, Katja Žugman.

Strokovni svet:

 • predsednik: Robert Cvetek

Mateja Cvetek, Christian Gostečnik, Barbara Kreš, Tanja Repič Slavič.

Nadzorni svet:

 • predsednica: Jerneja Dimec Bratina

Monika Burjek, Melita Kramar.

Častno razsodišče:

 • predsednica: Sara Jerebic

Nataša Bider Humar, Tanja Pate.

Izvršilni odbor:

 • predsednik: Drago Jerebic
 • generalni sekretar: Peter Metlikovič
 • blagajničarka: Jerneja Dimec

Robert Cvetek, Damijan Ganc, Barbara Kreš, Polona Ozbič, Ivan Platiša, Veronika Seleš, Romana Seljak, Nataša Rus, Anica Koprivc Prepeluh.

Strokovni svet:

Robert Cvetek, Damijan Ganc, Barbara Kreš, Drago Jerebic, Mateja Cvetek, Anica Koprivc Prepeluh.

Nadzorni svet:

 • predsednica: Janja Frelih Gorjanc

Saša Poljak, Nataša Rijavec Klobučar.

Častno razsodišče:

 • predsednica: Sara Jerebic

Christian Gostečnik, Tanja Repič.