— POZIV ZA AKTIVNO UDELEŽBO —
Vabimo vas, da se odločite za aktivno udeležbo in prijavite svoj prispevek!

  • Prispevki bodo v obliki individualnih referatov, ki trajajo 20 minut (15 minut predstavitev in 5 minut razprave). Delavnice trajajo do 90 minut in so predvidene v delu po predstavitvah individualnih referatov).
  • Rok za oddajo povzetkov prispevkov je 30. september 2021.
  • Člani znanstvenega odbora kongresa bodo prispevke pregledali in do 14. oktobra 2021podali končno odločitev o sprejetju prispevka ter možnih predlogih. Kriteriji za presojo ustreznosti so relevantnost problema za kongresno temo, ustrezna teoretična osnova, ustreznost načina obdelave problema (npr. metodologija, analiza, interpretacija) in kvaliteta prijavljenega povzetka (jezik, logičnost, jasnost in organizacija). Za dodatne informacije glede prijav prispevkov pišite na znanstveni.odbor@zdt.si
  • Izdali bomo elektronski zbornik povzetkov. Kdor bo želel v njem objaviti tudi članek, naj članek pošlje do 30. septembra 2021 na elektronski naslov znanstvenega odbora znanstveni.odbor@zdt.si.

Povzetek prispevka oddate preko spletne povezave .

 

NAVODILA ZA PRIPRAVO PRISPEVKOV

SPLOŠNA NAVODILA

Sprejemamo znanstvene in strokovne prispevke. Pri pripravi prispevka določite vsebinsko področje (klinično delo, teorija, raziskava, opis delavnice…), ki naj se nanaša na temo kongresa.

Dolžina povzetka je 250 do 350 besed.

Posamezen prispevek lahko predstavljata največ dva avtorja. Posamezen avtor lahko kot avtor ali soavtor skupno predstavlja največ dva prispevka.

Predstavitev naj bo dolga 20 minut, 10 minut je namenjeno razpravi (skupaj 30 minut).

Delavnice naj trajajo 60 do 90 minut.

Aktivni udeleženci lahko v zborniku objavite znanstveni ali strokovni članek. Članek naj bo dolg do ene avtorske pole (30.000 znakov s presledki). Način citiranja in navajanja virov naj bo v APA stilu. Tip pisave Times New Roman 12.

Članki in povzetki bodo objavljeni naknadno, po kongresu, v zborniku povzetkov, ki bo objavljen v elektronski obliki.

ZNANSTVENI PRISPEVEK

Povzetek mora vsebovati teoretična izhodišča, metode, rezultate, zaključke in omejitve. Napisan naj bo v 3. osebi, vsebovati mora do 5 ključnih besed.

STROVNI PRISPEVEK

Iz povzetka mora biti razvidno področje, tema obravnave, vsebine in ugotovitve. Prispevek naj bo napisan v 3. osebi, vsebovati mora do 5 ključnih besed.

Povzetek prispevka ali delavnice mora vključevati namen, cilje, povezanost s temo kongresa, koristi udeležencev oz. evalvacijo. Pri strokovnem prispevku je zaželen tudi praktični prikaz obravnavanega področja v obliki študije primera.

MERILA ZA PRESOJO USTREZNOSTI

Prispevke bo pregledal znanstveni odbor. Upošteval bo naslednje kriterije: tema, pomembna za udeležence in se nanaša na kongres, ustreznost teoretičnih izhodišč, kakovost vsebine (rezultati, zaključki).

V kolikor povzetek ni v skladu z navodili, se avtorja zaprosi za dopolnitve in popravke. Sprejeti bodo pravočasno dopolnjeni povzetki.

Možno je tudi prijaviti in predstaviti prispevek v angleškem jeziku. Naprošamo, da v svoji prijavi to jasno navedete. V tem primeru mora biti povzetek napisan v angleškem jeziku.

ZNANSTVENI ODBOR

Asist. dr. Barbara Kreš, predsednica znanstvenega odbora, Prof. dr. Tanja Repič Slavič, Izr. prof. dr. Barbara Simonič, spec. ZDT, prof. dr. Robert Cvetek, dr. Sabina Jurič Šenk, spec. ZDT, dr. nataša Demšar Pečak, Urška Kranjc Jakša, univ. dipl. fil..

Za dodatne informacije glede prijav prispevkov se lahko obrnete na predsednico znanstvenega odbora, dr. Barbaro Kreš, ki je dosegljiva na e-naslovu znanstveni.odbor@zdt.si.