Monografije in samostojni sestavki v knjigah

 •   BANDEL CASTRO, T. (2013). Osnovnošolski otroci z motnjo hiperaktivnosti in pozornosti: medosebne značilnosti družin ter motnja hiperaktivnosti in pozornosti pri starših. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta. Magistrsko delo.

– (2015). Psihološki vidiki poklicne in zaposlitvene rehabilitacije oseb z okvaro vida. V D. S. Kovačič (ur.), Psihologija v rehabilitaciji oseb s telesno in povezano duševno zmanjšano zmožnostjo (str. 185-190). Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča.

– (2016). Opolnomočenje brezposelnih oseb. V U. Čižman Štaba, N. Bolle in K. Zupančič (ur.), Spoprijemanje s stresom v času negotovosti: tehnike in metode za opolnomočenje (str. 159-169). Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča.

 • BANDEL, T. in ZUPANČIČ, B. (2015). Opolnomočenje (krepitev notranje moči) oseb z zmanjšano zmožnostjo, zaposlenih oseb s težavami v duševnem zdravju in delodajalca. V K. Destovnik (ur.), Priročnik Sprejemanje različnosti – usposabljanje strokovnih delavcev za zaposlovanje invalidov na odprtem trgu dela (str. 49-59). Ljubljana: Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji.
 • CVETEK, M. (2014)Živeti s čustvi : čustva, čustveno procesiranje in vseživljenjski čustveni razvoj. (Znanstvena knjižnica, 41). Ljubljana: Teološka fakulteta.

– (2015). Vloga čustvenega procesiranja v relacijski zakonski in družinski terapiji. V: B. SIMONIČ, Barbara (ur.). Relacijska družinska terapija v teoriji in praksi (str 35-48). Ljubljana: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut.

 • CVETEK, R. (2000). Metoda EMDR in njena učinkovitost pri zmanjševanju anksioznosti, ki jo povzroča priklic nepredelanega spomina. Neobjavljena MA diploma, Univerza v Ljubljani, Oddelek za psihologijo, Ljubljana.

–  (2004). Effectiveness and process research in marital and family therapy : current trends and problems. V D. Trampuž in M. Rus-Makovec (ur.), Upreti se zlorabi : od sramu do samorealizacije : zbornik prispevkov : from shame to self-        empowerment : book of contributions (str. 78–87). Ljubljana: Psihiatrična klinika, Slovensko društvo za družinsko terapijo.

– (2004). Predelava disfunkcionalno shranjenih stresnih izkušenj ter metoda desenzitizacije in ponovne predelave z očesnim gibanjem. Neobjavljena doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, Ljubljana.

– (2007). Stres in travma v družini: pojavnost in nekateri mehanizmi. V J. Malačič in M. Gams (ur.), Slovenija pred demografskimi izzivi 21. stoletja : zbornik 10. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2007, 8. do 9. oktober 2007 = proceedings of the 10th International Multiconference Information Society IS 2007, 8-9 October 2007, Ljubljana, Slovenija (Informacijska družba) (str. 13–17). Ljubljana: Institut Jožef Stefan.

– (2009). Bolečina preteklosti: Travma, medosebni odnosi, družina, terapija [Pain of the past: Trauma, interpersonal relationships, family, therapy]. Celje: Društvo Mohorjeva družba, Celjska Mohorjeva družba.

– (2013). Raziskujemo medosebne odnose : priročnik za izvedbo kvantitativne empirične raziskave. Ljubljana: Teološka fakulteta.

– (2015). Travmatična izkušnja in relacijska družinska terapija. V B. Simonič (ur.). Relacijska družinska terapija v teoriji in praksi (str. 49-66). Ljubljana: Teološka fakulteta, Frančiškanski družinski inštitut.

 • CVETEK, R. in CVETEK, M. (2002). Znanstveno raziskovanje v družinski in zakonski terapiji. Prispevek predstavljen na konferenci 4. kongres psihologov Slovenije, Radenci, Psihologija, identiteta, Evropa: povzetki prispevkov, Ljubljana.
 • CVETEK, R., KOMPAN ERZAR, K., ERZAR, T. IN GOSTEČNIK, C. (2004b). Family relational therapy. V D. Trampuž in M. Rus-Makovec (ur.), Upreti se zlorabi: od sramu do samorealizacije: zbornik prispevkov: from shame to self-empowerment: book of contributions (str. 88–97). Ljubljana: Psihiatrična klinika, Slovensko društvo za družinsko terapijo.

– (2006). Relational family therapy. V J. S. Scharff in D. E. Scharff (ur.), New paradigms for treating relationships (str. 51–61). New York: Jason Aronson.

 • FERČAK, K. (2011). Medgeneracijski prenos čustvenih vsebin v družini. V M. Leskovar idr. (ur.), 1. Mednarodno znanstveni posvet/konferenca: Izzivi, pasti, težave sodobne družbe (str. 239–243). Rakičan: Raziskovalno-izobraževalno središče.
 • GAŠPERLIN, I. (2016). Čutim, torej sem!. Kranj: GI svetovanje.
 • GOSTEČNIK, C. (1997). Človek v začaranem krogu. Ljubljana: Brat Frančišek in Frančiškanski družinski center.

– (1998). Ne grenite svojih otrok. Ljubljana: Brat Frančišek in Frančiškanski družinski center.

– (1999). Srečal sem svojo družino. Ljubljana: Brat Frančišek in Frančiškanski družinski center.

– (2000). Psihoanaliza in religija. Ljubljana: Brat Frančišek in Frančiškanski družinski center.

– (2000). Religija in človeška (pod)zavest. V J. JUHANT (ur.), Kaj pomeni religija za človeka: znanstvena podoba religije (Znanstvena knjižnica, 3) (str. 109–143). Ljubljana: Družina, ZRC TEOF.

– (2001). Poskusiva znova. Ljubljana: Brat Frančišek in Frančiškanski družinski inštitut.

– (2002). Sodobna psihoanaliza [Contemporary psychoanalysis]. Ljubljana: Brat Frančišek in Frančiškanski družinski inštitut.

– (2003). Srečal sem svojo družino II. Ljubljana: Brat Frančišek in Frančiškanski družinski inštitut.

– (2004). Relacijska družinska terapija [Relational family therapy]. Ljubljana: Brat Frančišek in Frančiškanski družinski inštitut.

– (2005). Psihoanaliza in religiozno izkustvo. Ljubljana: Brat Frančišek in Frančiškanski družinski inštitut.

– (2006). Neustavljivo hrepenenje [Unstoppable yearning]. Ljubljana: Brat Frančišek in Frančiškanski družinski inštitut.

– (2007). Relacijska zakonska terapija [Relational marital therapy]. Ljubljana: Brat Frančišek in Frančiškanski družinski inštitut.

– (2008). Relacijska paradigma in travma [Relational paradigm and trauma]. Ljubljana: Brat Frančišek in Frančiškanski družinski inštitut.

 • GOSTEČNIK, C., ERZAR, T. in KOMPAN ERZAR, K. (2006). The sacred and the relational paradigm. V J. Juhant in B. Žalec (ur.), Person and good: man and his ethics in the postmodern world (Theologie Ost-West, Bd 6) (str. 275–291): Münster: Lit.
 • GOSTEČNIK, C., KOMPAN ERZAR, K., ERZAR, T. in CVETEK, R. (2005). Relacijski temelji emocionalne inteligentnosti. V M. Pavšič, M. Salobir in M. Jeraj (ur.), Inteligentnost, ustvarjalnost, nadarjenost: zbornik razprav (str. 155–163). Ljubljana, Velenje: Društvo psihologov Slovenije, Gorenje.
 • GOSTEČNIK, C., REPIČ SLAVIČ, T., POLJAK LUKEK, S. (2010). Relacijska družinska terapija. V: B. LOJK, (ur.). Psihoterapija na Slovenskem : pregled psihoterapevtskih šol, udeleženk strokovnega srečanja Psihoterapija na Slovenskem, Bled 26.-28. februar 2010. (str. 181-194). Kranj: Inštitut za realitetno terapijo, 2010.
 • GOSTEČNIK, C., POLJAK LUKEK, S., REPIČ SLAVIČ, T. (2014). Zakonsko nasilje, ločitev in relacijska družinska terapija. V: B. LOJK (ur.). Partnerski odnos v očeh psihoterapevta – pogledi in praksa različnih pristopov : predstavitve psihoterapevtskih šol, udeleženk strokovnega srečanja Partnerski odnos v očeh psihoterapevta, Ljubljana, 10.-11. oktober 2014. (str. 167-190) .Kranj: Inštitut za realitetno terapijo.
 • GOSTEČNIK, C., SIMONIČ, B. in PATE, T. (2015). Relational family therapy in theory and practice. V E. OSEWSKA in J. STALA (ur.), The contemporary family: local and European perspectives (str. 95–109). Krakow: The Pontifical University of John Paul II Press.
 • JEREBIC, D (2015). Zasvojenost in relacijska družinska terapija. V: B. Simonič, Barbara (ur.). Relacijska družinska terapija v teoriji in praksi (str. 85-102). Ljubljana: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut.
 • JEREBIC, D., JEREBIC, S. (2017)Bližina osrečuje. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba: Družinski inštitut Bližina.
 • JEREBIC, S. (2015). Terapevtska obravnava otrok v relacijski družinski terapiji. V: B. Simonič (ur.). Relacijska družinska terapija v teoriji in praksi (str. 177-193). Ljubljana: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut.

– (2016). Rast zakoncev v ljubezni. V: A. Dumont, et al. Poročila se bova! : kaj potrebujeva za dober zakon? (str. 24-26). 1. izd. Ljubljana: Emanuel.

 • JAKSETIČ DUJC, Š. (2014). Thoughts on giftedness in the digital age and the developmental perspectives of the individual, gifted with the emotional dowry of the family. V M. Juriševič (ur.), Rethinking giftedness in the digital age: 14th International European Council for High Ability (ECHA), Ljubljana, 17-20.september. (str. 89 – 90).

– (2015). Pomen prepoznavanja čustev za pot v prihodnost in za vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj V: M.Senekovič, O. Jazbinšek in D. Macura (ur.),  Modeli vzgoje v globalni družbi. Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije Ljubljana. Slovenija. (Str. 49).

– (2015). Faces of women through historical reality and ecology of woman’s nature awareness. V S. Gerjolj in M. Godawa (ur.), Faces of Women (str. 132 – 144). Krakow: The Pontifical University of John Paul II in Krakow Press.

 • JURIČ ŠENK, S. (2006). Vzgojni stil kot dejavnik poklicnega odločanja. Neobjavljena diplomska naloga, Univerza v Ljubljani, Ljubljana.

– (2013). Medgeneracijski prenos elementov starševstva, religioznost staršev in odrasla navezanost otrok. Neobjavljena doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, Ljubljana.

– (2016). Kako najti moč za samopomoč? Odgovori na vprašanja ljudem v stiski. Ljubljana: Centerkontura.

– (2016). Sprememba doživljanja sebe in drugega kot posledica zavedanja notranje moči v procesu svetovanja otrokom in odraslim. V: HORVAT, Tadeja (ur.), CELEC, Robert (ur.), JAKOB, Sabina (ur.). IV. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in težave sodobne družbe, Rakičan, 4.julij do 5. julij 2016. Rakičan: RIS Dvorec, str. 268-277.

 • JURIČ ŠENK, S. in DIMEC, J. (2014). Skupina za ženske žrtve nasilja in relacijski družinski model psihoterapije. V: B. Lojk (ur.). Vzgoja v očeh psihoterapevta – pogledi in praksa različnih pristopov: Predstavitve psihoterapevtskih šol, udeleženk strokovnega srečanja Vzgoja v očeh psihoterapevta (str. 289-302). Kranj: Inštitut za realitetno terapijo.
 • JURIČ ŠENK, S. in HROVAT, L. (2015). Celostno opolnomočenje družine prek šolskega sistema in terapevtske obravnave. V: HORVAT, Tadeja (ur.), CELEC, Robert (ur.), JAKOB, Sabina (ur.). III. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in težave sodobne družbe, Rakičan, 29. junij do 30. junij 2015. Rakičan: RIS Dvorec, str. 27-35.
 • KLEMENČIČ, S. in RUTAR, M. (2012). Otrokova sladkorna bolezen in družina. V: N. Bratina (ur.) Sladkorčki : vse, kar ste želeli vedeti o sladkorni bolezni (str. 307–311). Ljubljana : Društvo za pomoč otrokom s presnovnimi motnjami.
 • KOPRIVC PREPELUH, A. (2013). Posledice ne-varne navezanosti mati-hči in njeno preoblikovanje v odnosu terapevtka-klientka. Doktorska disertacija. Ljubljana.
 • KOVAČIČ, D., POTOČNIK KODRUN, D., in Horvat, R. B. (2016). Amputacija: Psihološka rehabilitacija oseb po amputaciji udovPsihologija v rehabilitaciji oseb s telesno in povezano duševno zmanjšano zmožnostjo, 85-100.
 • POLJAK LUKEK, S. (2015). Predelava starševskih stisk v relacijski družinski terapiji. V: B. SIMONIČ (ur.). Relacijska družinska terapija v teoriji in praksi, (Znanstvena knjižnica, 46). (str. 103-117). Ljubljana: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut.

– (2015). Družinska terapija in družinska mediacija v procesu ločitve. V: J. MALAČIČ (ur.), M. GAMS (ur.). Soočanje z demografskimi izzivi : zbornik 18. mednarodne multikonference Informacijska družba – IS 2015, 5. oktober 2015. (str. 47-51). Ljubljana: Institut Jožef Stefan.

– (2015). Ločitev in predelava starševske stiske v relacijski družinski terapiji. V: B. FILEJ (ur.). Zbornik prispevkov z recenzijo. (str. 395-402). Maribor: Alma Mater Europea, Evropski center.

– (2016). Predelava čustvene stiske v procesu ločevanja – proces spremembe v relacijski družinski terapiji. V T. HORVAT (ur.), Novodobni izzivi družbe : znanstvena monografija. (str. 155-167). Rakičan: RIS Dvorec.

 • POTOČNIK KODRUN, D. (2016). Odziv družine na kronično bolezen in relacijska družinska terapijaDoktorska disertacija. Ljubljana: Teološka fakulteta.
 • RAPUŠ PAVEL, J. in STEPIŠNIK PERDIH, T. (2007). Značilnosti prehodov mladih v smeri statusne praznine. V Dekleva, Rapuš Pavel in Zorc (ur.), Prehodi v svet dela – izbira ali nuja? (str. 104 – 123). Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
 • REPIČ SLAVIČ, T. (2007)Spolna zloraba in proces relacijske družinske terapije. Doktorska disertacija. Ljubljana.

– (2007). Povezava med zdravim funkcioniranjem v družini in spolno zlorabo otroka. V: MALAČIČ, J. (ur.), GAMS, M. (ur.). Slovenija pred demografskimi izzivi 21. stoletja : zbornik 10. mednarodne multikonference Informacijska družba – IS 2007, 8. do 9. oktober 2007 : zvezek B = Slovenian demographic challenges in the 21st century : proceedings of The 10th International Multiconference Information Society – IS 2007, 8th-9th October 2007, Ljubljana, Slovenia : volume B.(str. 102-106). Ljubljana: Institut Jožef Stefan.

– (2008). Materinstvo in doživljanje nosečnosti pri ženskah, ki so doživele spolno zlorabo v otroštvu. V: MALAČIČ, J. (ur.), GAMS, M. (ur.). Slovenija pred demografskimi izzivi 21. stoletja : zbornik 11. mednarodne multikonference Informacijska družba – IS 2008, 13.-14. oktober 2008 : zvezek B = Slovenian demographic challenges in the 21st century : proceedings of The 11th International Multiconference Information Society – IS 2008, October 13th-14th, 2008, Ljubljana, Slovenia : volume B. (str. 70-74). Ljubljana: Institut Jožef Stefan.

– (2008). Posledice travme spolne zlorabe na psihično in telesno doživljanje ter dojemanje obdobja nosečnosti pri žrtvah. V: LABAŠ, S. (ur.). Medosebni odnosi – temelj kakovosti v zdravstvu : 1. simpozij z mednarodno udeležbo. Logarska dolina, 30. in 31. maj 2008. (str. 46-56).Solčava: Spes – društvo za kulturo odnosov.

– (2008). Nemi kriki spolne zlorabe in novo upanje. Celje: Društvo Mohorjeva družba, Celjska Mohorjeva družba.

– (2013). Pomen in vloga posameznika, družine in družbe pri spolnih zlorabah. V: MALAČIČ, J. (ur.), GAMS, M. (ur.). Soočanje z demografskimi izzivi : zbornik 16. mednarodne multikonference Informacijska družba – IS 2013, 7.-8. oktober 2013, Ljubljana, Slovenia : zvezek B = Facing demographic challenges : proceedings of the 16th International Multiconference Information Society – IS 2013, October 7th-8th, 2013, Ljubljana, Slovenia : volume B. (str. 38-42). Ljubljana: Institut Jožef Stefan.

– (2014). Incest : značilnosti incestuoznih družin in njihova dinamika. V: MALAČIČ, J. (ur.), GAMS, M. (ur.). Soočanje z demografskimi izzivi : zbornik 17. mednarodne multikonference Informacijska družba – IS 2014, 6. oktober 2014, [Ljubljana, Slovenia] : zvezek B = Facing demographic challenges : proceedings of the 17th International Multiconference Information Society – IS 2014, October 6th, 2014, Ljubljana, Slovenia : volume B. (str. 45-51). Ljubljana: Institut Jožef Stefan.

– (2015)Nemi kriki spolne zlorabe in novo upanje. [2. izd.]. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba.

– (2015). Spolna zloraba in relacijska družinska terapija. V: SIMONIČ, B.(ur.). Relacijska družinska terapija v teoriji in praksi, (Znanstvena knjižnica, 46). (str. 67-83). Ljubljana: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut.

– (2015). Zaljubljenost, partnerski odnos in razhajanje pri spolno zlorabljenih ter relacijska družinska terapija. V: JAKOB, S. (ur.), HORVAT, T. (ur.), BRCAR, F. Družina in šola pred skupnimi izzivi : znanstvena monografija. (str. 175-191). Rakičan: RIS Dvorec.

– (2015). Relacijska družinska terapija kot pomoč v procesu ločevanja pri osebah z izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu. V: MALAČIČ, J. (ur.), GAMS, M. (ur.). Soočanje z demografskimi izzivi : zbornik 18. mednarodne multikonference Informacijska družba – IS 2015, 5. oktober 2015, [Ljubljana, Slovenia] : zvezek B = Facing demographic challenges : proceedings of the 18th International Multiconference Information Society – IS 2015, October 5th, 2015, Ljubljana, Slovenia : volume B, 18. Mednarodna multikonferenca Informacijska družba – IS 2015, Ljubljana, 6. oktober 2015. (str. 52-56). Ljubljana: Institut Jožef Stefan.

– (2016). Ločitev kot sprožilec travmatičnih spominov spolne zlorabe iz otroštva. V: HORVAT, T. (ur.), idr. Novodobni izzivi družbe : znanstvena monografija. (str. 181-190). Rakičan: RIS Dvorec.

 • REPIČ SLAVIČ, T., GOSTEČNIK, C. (2015). The experience of pregnancy, childbirth and motherhood in women with a history of sexual abuse. V: MIVŠEK, A. P. (ur.). Sexology in midwifery. (str. 117-141) Rijeka: InTech.
 • REPIČ SLAVIČ, T., GOSTEČNIK, C., CVETEK, R. (2012). Trauma of Sexual Abuse and the Family. V Y. Spiteri, E. M. Galea (ur.), Psychology of Neglect (str. 29–46). New York: Nova Science Publishers.
 • RIJAVEC KLOBUČAR, N. (2015).  Emotional changes after divorce in women. V: S. Gerjolj, in M. Godawa (ur.). Faces of women : in search of positive prospects (str. 89-100).  Krakow: The Pontifical University of John Paul II Press.

– (2015). Partnerstvo na prehodu v starševstvo (mlado starševstvo) in relacijska družinska terapija. V:  B. Simonič, (ur.). Relacijska družinska terapija v teoriji in praksi (str. 119-133) (Znanstvena knjižnica, 46). Ljubljana: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut.

 • RUTAR, M(2016) Kakovost življenja pri parih s kronično vnetno črevesno boleznijo ter relacijska družinska terapijaNeobjavljena doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, Ljubljana.
 • SABADIN, K. (2015). Correlation between the experience of occupational stress and the quality of a relationship from the point of view of women and men. V S.Gerjolj in M.Godawa (ur.), Faces of Women (str. 64 – 75). Krakow: The Pontifical University of John Paul II in Krakow Press.
 • SIMONIČ, B. (2010). Empatija: moč sočutja v medosebnih odnosih. Ljubljana: Brat Frančišek in Frančiškanski družinski inštitut.

– (2010). The science of the empathy (Empathy and its meaning in the modern world). V J. Juhant in B. Žalec (ur.), Humanity after selfish Prometheus: Chances of dialogue and ethics in a technicized world (str. 217–225). Münster: Lit.

– (2011). The science of the empathy: empathy and its meaning in the modern world. V J. JUHANT in B. ŽALEC (ur.), Humanity after selfish Prometheus: chances of dialogue and ethics in a technicized world (str. 217–225). Zürich, Münster: Lit.

– (2012). Empatična družba in temelji vzgoje za empatijo. V J. Malačič (ur.), Soočanje z demografskimi izzivi. Zbornik 15. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2012 (str. 63–68). Ljubljana: Institut Jožef Stefan.

– (2012). The horizons of reconciliation after traumatic experience. V J. Juhant in B. Žalec (ur.), Reconciliation – the way of healing and growth (str. 267–274). Zürich, Münster: Lit.

– (2012). The horizons of reconciliation after traumatic experience. V J. JUHANT in B. ŽALEC (ur.), Reconciliation: the way of healing and growth (str. 267–274). Zürich, Münster: Lit.

– (2015). Relacijska družinska terapija v teoriji in praksi. Ljubljana: Teološka fakulteta in Frančiškanski družinski inštitut.

– (2015). Transition to motherhood, marital stability and divorce. V  S. GERJOLJ in M. GODAWA (ur.), Faces of women: in search of positive prospects (str 78–88). Krakow: The Pontifical University of John Paul II Press.

– (2015). Soočanje z ločitvijo in relacijska družinska terapija. V B. SIMONIČ (ur.), Relacijska družinska terapija v teoriji in praksi (str. 163–176). Ljubljana: Teološka fakulteta in Frančiškanski družinski inštitut.

– (2016). How to comprehend the other? Empathy by Edith Stein. V P. VOLEK (ur.), Husserl und Thomas von Aquin bei Edith Stein (str. 52–73).  Nordhausen: T. Bautz.

– (2016). Navezanost kot mehanizem soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija. V S. KEREC in T. HORVAT (ur.), Novodobni izzivi družbe (str. 203–215). Rakičan: RIS Dvorec.

 • SIMONIČ, B. in CVETEK, R. (2006). Temelji religioznosti : zgodnja navezanost na očeta in mater kot prediktor navezanosti na Boga in Marijo. V M. Bohanec, M. Gamc, V. Rajkovič, T. Urbančič, M. Bernik, D. Mladenič, M. Grobelnik, M. Heričko, U. Kordeš, O. Markič, J. Musek, M. J. Osredkar, I. Kononenko in Š. Novak, Barbara (ur.), Zbornik 9. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2006 (Informacijska družba) (str. 454–457). Ljubljana: Institut Jožef Stefan.
 • SIMONIČ, B. POLJANEC, A. In KATONA, M. (2011). Family recovery afer alcoholism: a relational family therapy approach. V M. Radovanovič in N. Sorko (ur.). Pot k sodelovanju – multidisciplinarni in multinacionalni pristop k alkoholizmu in drugim odvisnostim: povzetki plenarnih predavanj in predstavitev: plenary lectures and oral presentations abstracts (str. 48). Ljubljana: Društvo Žarek upanja – pomoč pri odvisnosti in zasvojenosti.
 • SIMONIČ, B. in POLJANEC, A. (2011). Izgrajevanje materinstva. V J. Malačič in M. Gams (ur.),  Soočanje z demografskimi izzivi v Evropi. Zbornik 14. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2011 (str. 115–119). Ljubljana: Institut Jožef Stefan.
 • SIMONIČ, B. in RAHNE MANDELJ, T. (2010). Varno starševstvo: sedanji izziv za prihodnje kakovostno življenje. V J. Malačič in M. Gams (ur.), Soočanje z demografskimi izzivi v Evropi. Zbornik 13. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2010 (str. 90–94). Ljubljana: Institut Jožef Stefan.
 • STEPIŠNIK PERDIH, T(2016). Fiziološke mere čustev in njihov pomen v procesu relacijske zakonske in družinske terapije. Neobjavljena doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, Ljubljana.
 • ŠTUHEC, I., POTOČNIK, V., ERZAR, T., CVETEK, R., PRAPER, P. in ČREMOŽNIK, S. (2006). Kakovostna šola prihodnosti: [zbornik predavanj in priročnik]. Ljubljana, Maribor: Teološka fakulteta, Frančiškanski družinski inštitut, Zavod Antona Martina Slomška, Združenje študentov in izobražencev, Evropski kulturni center.